Quy tắc bảo hiểm du lịch

- Quy định & Chính sách
 
Quy tắc bảo hiểm du lịch

QUY TẮC BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ
I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 2: Đối tượng được bảo hiểm
1. Mọi công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ 06 tuần
tuổi đến tối đa 80 tuổi.
2. Công dân của bất kỳ quốc gia nào khác đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
3. Riêng trẻ em dưới 10 tuổi thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 và điểm 2
nêu trên phải được một người từ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn
chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp
đồng bảo hiểm.
Điều 3: Các quy định chung
1. Người được bảo hiểm và Người yêu cầu bồi thường phải có nghĩa vụ và
trách nhiệm tuân thủ, thực hiện đầy đủ những điều kiện, điều khoản, loại trừ,
sửa đổi bổ sung của hợp đồng bảo hiểm, cùng với việc kê khai trung thực
các chi tiết trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết đối với
bất kỳ trách nhiệm thanh toán bồi thường nào của BIC theo hợp đồng bảo
hiểm này.
2. BIC và Người được bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng trong các trường hợp:
a.  BIC có quyền hủy hợp đồng trong trường hợp Người được bảo hiểm
không đóng phí bảo hiểm theo đúng thời gian thỏa thuận.
b. Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng trong trường hợp Visa của
Người được bảo hiểm cho chuyến đi bị từ chối. Trong trường hợp này, BIC
sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm đã nộp được khấu
trừ đi số tiền là 100.000 VNĐ (5 USD) hoặc số tiền tương đương 20% của
khoản phí bảo hiểm đó, tùy theo số nào lớn hơn sẽ được áp dụng, với điều
kiện là Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BIC văn bản từ chối Visa
của lãnh sự quán liên quan.
c.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. Trừ khi có thỏa thuận khác, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chỉ có hiệu lực khi BIC
đã nhận được đầy đủ phí bảo hiểm.
4. Về hành lý, trường hợp BIC đã bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này,
BIC sẽ được Người được bảo hiểm thế quyền để đòi người thứ ba và những
khoản đòi lại được từ người thứ ba sẽ thuộc sở hữu của BIC.
5. Trường hợp Người được bảo hiểm không tuân theo thủ tục khiếu nại hoặc
không hỗ trợ điều tra khiếu nại có thể dẫn đến khước từ đơn khiếu nại và bất
kỳ khiếu nại nào có ý gian lận thì BIC có quyền từ chối một phần hoặc toàn
bộ số tiền bồi thường.
6. Người được bảo hiểm liên quan cùng nhau chịu trách nhiệm về những chi
phí y tế và dịch vụ cấp cứu không được bảo hiểm theo Quy tắc này, hoặc
vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng ghi trong Giấy chứng nhận và/hoặc
Hợp đồng bảo hiểm.
7. Phạm vi bảo hiểm cho tất cả các khoản mục trừ Mục “Cắt bớt hay hủy bỏ
chuyến đi” bắt đầu từ ngày và thời điểm khởi hành tính từ điểm khởi hành
quốc tế tại Nước xuất xứ và kết thúc vào thời điểm trở về Nước xuất xứ tại
khu vực đến quốc tế hoặc vào lúc nửa đêm của ngày cuối cùng của hiệu lực
bảo hiểm, tùy theo thời điểm nào sớm hơn sẽ được áp dụng. Đối với phạm
vi bảo hiểm theo Mục “Cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi” thì hiệu lực bảo hiểm
bắt đầu kể từ ngày phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm và kết thúc vào
ngày bắt đầu lộ trình như quy định trước chuyến đi.
8. BIC sẽ không bồi thường trực tiếp các chi phí y tế trừ khi các chi phí đó là
chi phí điều trị nội trú và việc thu xếp thanh toán đó phải là do BIC và Công
ty Cứu trợ do BIC chỉ định thực hiện.
9. Tuổi của Người được bảo hiểm được tính theo năm dương lịch (tính từ năm
sinh theo chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) được làm cơ sở để tính phí
bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu có).
10. Thời hạn tối đa cho một chuyến đi là 06 tháng liên tục.
11. Tất cả các mức trách nhiệm được áp dụng cho mỗi một chuyến đi.
12. Số tiền bảo hiểm và biểu phí được quy định bằng đồng Việt Nam hoặc Đô la
Mỹ tương đương. Việc thanh toán phí bảo hiểm và chi trả tiền bảo hiểm
bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam.
II. PHẠM VI, QUYỀN LỢI VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
Điều 4: Tai nạn cá nhân
a.  Quyền lợi cho Người được bảo hiểm sẽ được BIC bồi thường trong
trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong vòng
12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn với điều kiện là nguyên nhân gây ra
chết hoặc thương tật đó phải phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.
b. Quyền lợi bảo hiểm được thể hiện bằng phần trăm của Số tiền bảo hiểm
dưới đây và Số tiền bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận và/hoặc
Hợp đồng bảo hiểm. Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường cho Người
được bảo hiểm trong các trường hợp sau:
Chết do tai nạn: …………………………….100% Số tiền bảo hiểm
Mù hoàn toàn một hoặc hai mắt: ………….. 100% Số tiền bảo hiểm
Hỏng hoàn toàn chức năng nhai hoặc nói ….100% Số tiền bảo hiểm
Mất toàn bộ từ một chi trở lên …………….. 100% Số tiền bảo hiểm
Mất hoàn toàn chức năng sử dụng
từ hai chi trở lên ……………………….…... 100% Số tiền bảo hiểm
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn ……………                                                     100% Số tiền bảo hiểm
Mất hoàn toàn khả năng sử dụng của 01 chi …75% Số tiền bảo hiểm
c.  Khi Người được bảo hiểm đã được hưởng bất kỳ Quyền lợi bảo hiểm
nào liệt kê trong mục (b) phần “Tai nạn cá nhân” của quy tắc bảo hiểm
này (trừ mục “mất toàn bộ và khả năng sử dụng của 1 chi” trên) thì BIC
sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm nữa theo quyền lợi của tại
điểm (b) về quyền lợi bảo hiểm nói trên. Tổng Số tiền bồi thường cho
các khoản không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng
nhận và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
d. Trường hợp Người được bảo hiểm chết làm phát sinh trách nhiệm bảo
hiểm theo phần bảo hiểm này, người thụ hưởng quyền lợi sẽ là người
thừa kế hợp pháp trừ khi đã có sự chỉ định trước bằng văn bản gửi cho
BIC về người thụ hưởng.
Điều 5: Chi phí y tế
BIC đồng ý bồi thường các chi phí y tế phát sinh từ việc điều trị cho thương tật, ốm
đau thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm:
1. Chi phí y tế phát sinh đối với việc điều trị y tế ở ngoài lãnh thổ Nước xuất
hành, các chi phí đó bao gồm:
a.  Các khoản chi phí nằm viện, phẫu thuật, dịch vụ xe cứu thương và người
trợ giúp y tế đi kèm, xét nghiệm chẩn đoán, khám bệnh bởi bác sĩ được
phép hành nghề và thuốc được kê theo đơn, tiền phòng và tiền ăn trong
bệnh viện.
b. Chi phí phát sinh cho việc điều trị các biến chứng thai sản cần phải được
nhập viện để điều trị. Quyền lợi bảo hiểm này có hiệu lực đối với Người
được bảo hiểm cho tới tuần mang thai thứ 42 và loại trừ tất cả các hình
thức sinh nở.
c.  Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh và thuốc được kê
theo đơn, chụp x-quang, xét nghiệm chẩn đoán. Chi phí điều trị ngoại trú
sẽ tuân theo mức giới hạn được ghi trong Giấy chứng nhận và/hoặc Hợp
đồng bảo hiểm.
Phần này sẽ được bảo hiểm thêm cho các chi phí được bồi thường như
được nêu trong các Mục (a) và (b) ở trên phát sinh trong vòng 30 ngày
kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm được ghi trong Phụ lục/Giấy
chứng nhận bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm không thể
quay về Nước xuất hành do việc nằm viện điều trị kéo dài liên tục bắt
đầu từ thời điểm trong thời hạn bảo hiểm.
2. Các chi phí được bồi thường được mô tả trong Mục (1) ở trên phát sinh ở
trong lãnh thổ Nước xuất hành trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm quay trở
về Nước xuất hành, và những chi phí này sẽ tuân theo giới hạn phụ được ghi
trong phụ lục, mục “Chi phí điều trị tiếp theo”.
Với điều kiện là:
a.  Tất cả các chi phí trên là chi phí thông thường, theo thông lệ, hợp lý về
bản chất và phải được chứng minh bằng bản kê chi tiết các loại chi phí,
hóa đơn chứng từ gốc hợp pháp đầy đủ.
b. Thời gian nằm viện phải kéo dài trên 24 giờ và tình trạng bệnh cần điều
trị y tế hay phẫu thuật đó thuộc phạm vi bảo hiểm của Quy tắc này.
c.  Nguyên nhân nằm viện điều trị là do bệnh cấp tính và không phát sinh từ
bệnh có sẵn hay các bệnh bị loại trừ.
d. Bất cứ số tiền hay tổng của số tiền được thanh toán nào theo phần này sẽ
không vượt quá giới hạn liên quan được ghi trong Giấy chứng nhận
và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
Phần quyền lợi “Chi phí y tế” này không bồi thường cho:
a.  Chi phí sử dụng dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu đặc biệt hay chăm sóc
riêng.
b. Chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, dụng cụ hỗ trợ thính và thị lực, thuốc được
kê theo đơn cho những trường hợp này trừ khi những việc đó là cần thiết
để điều trị một thương tật phát sinh duy nhất từ một thương tật thân thể
do tai nạn từ bên ngoài xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
c.  Chi phí điều trị bệnh tâm thần, rối loạn thần kinh và mất trí.
d. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch bằng biện pháp
phẫu thuật cơ học, hay hóa học hoặc điều trị chữa bệnh vô sinh.
e.  Việc điều trị hay dịch vụ y tế được thực hiện mà không có sự chỉ dẫn của
bác sĩ; việc khám sức khỏe hay kiểm tra sức khỏe định kỳ mà không liên
quan gì đến việc điều trị hay chẩn đoán cho thương tật, bệnh tật được
bảo hiểm.
f.  Lắp bộ phận giả, thiết bị hiệu chỉnh và thiết bị hỗ trợ y tế trừ khi là thiết
yếu trực tiếp cho một ca phẫu thuật.
g. Cấy ghép nội tạng.
Điều 6: Trợ cứu y tế và Hỗ trợ du lịch
Công ty Cứu trợ sẽ thực hiện dịch vụ trợ cứu y tế khẩn cấp và dịch vụ hỗ trợ du
lịch cho Người được bảo hiểm. Trong trường hợp sử dụng những dịch vụ liệt kê
dưới đây, Người được bảo hiểm hay người đại diện của Người được bảo hiểm phải
gọi điện thoại ngay đến Công ty Cứu trợ để được giúp đỡ.
Khi yêu cầu cứu trợ, người thực hiện việc liên lạc phải thông báo đúng tên Người
được bảo hiểm, số Giấy chứng nhận bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, địa điểm, tên
người liên hệ và các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm. Sau khi kiểm
tra tính hợp lệ, BIC và Công ty Cứu trợ sẽ thực hiện dịch vụ và thanh toán các chi
phí theo như quy định bởi điều kiện và điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này. Cần
phải có sự chấp thuận trước của BIC trước khi các quyền lợi Trợ cứu y tế được
thực hiện. Tuy nhiên, nếu ở vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng thì dịch vụ trợ
cứu y tế sẽ được thực hiện ngay theo quyết định mang tính chuyên môn của Công
ty Cứu trợ để đảm bảo an toàn cho Người được bảo hiểm.
Tổng các số tiền được BIC thanh toán đối với bất cứ quyền lợi nào theo phần này
sẽ không vượt quá Số tiền tối đa được ghi trong Giấy chứng nhận và/hoặc Hợp
đồng bảo hiểm.
1. Trợ cứu y tế:
a.  Vận chuyển cấp cứu: Trong trường hợp “Khẩn cấp” Người được bảo
hiểm bị ốm đau hoặc thương tật nghiêm trọng cần phải điều trị ngay lập
tức và nếu cơ sở y tế phù hợp không có sẵn tại khu vực, BIC và Công ty
Cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm bằng bất
kỳ phương thức nào cần thiết về mặt y tế với hình thức vận chuyển kinh
tế nhất đến cơ sở y tế gần nhất, nơi có đủ khả năng cung cấp dịch vụ y tế
thích hợp. Dịch vụ chăm sóc y tế, phương tiện thông tin liên lạc và các
dịch vụ phụ thuộc cần thiết cũng sẽ được cung cấp trong khi vận chuyển.
b. Hồi hương: Sau khi vận chuyển cấp cứu như ở Mục (a) nêu trên và/hoặc
nằm viện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, nếu về phương diện y khoa là cần
thiết, thông qua Công ty Cứu trợ, BIC sẽ thu xếp và thanh toán chi phí
đưa Người được bảo hiểm hồi hương về bệnh viện tại Nước xuất hành
hoặc Quê hương với điều kiện Người được bảo hiểm phải nộp lại phần
vé chưa dùng của chuyến du lịch cho BIC.
c.  Bảo lãnh viện phí: Thông qua Công ty Cứu trợ, BIC sẽ thu xếp bảo lãnh
hoặc thanh toán các chi phí y tế được bảo hiểm phát sinh trong suốt thời
gian nằm viện để điều trị cho thương tật được bảo hiểm.
d. Đưa thân nhân đi thăm: BIC sẽ thu xếp hay thanh toán thông qua Công
ty Cứu trợ một vé máy bay khứ hồi hạng thường và chi phí ăn ở hợp lý
cho một Thành viên gần gũi trong gia đình sang thăm Người được bảo
hiểm nếu Người được bảo hiểm đang ở nước ngoài trong điều kiện phải
nằm viện để điều trị nội trú trên 3 ngày liên tục hoặc ở trong tình trạng
không thể qua khỏi do hậu quả của thương tật hay ốm đau hoặc bị chết.
e.  Chi phí đưa trẻ em hồi hương: Nếu trẻ em (dưới 14 tuổi) đi kèm với
Người được bảo hiểm không có người trông nom trong quá trình du lịch
ngoài lãnh thổ Việt Nam do Người được bảo hiểm bị tổn thương nghiêm
trọng, ốm đau hay phải nằm viện hoặc bị chết, BIC sẽ thu xếp hay thanh
toán thông qua Công ty Cứu trợ chi phí ăn ở hợp lý phát sinh và vé đi lại
một chiều hạng thường để đưa trẻ em đó về Nước xuất hành hoặc Quê
hương với điều kiện Người được bảo hiểm phải nộp lại phần vé chưa
dùng của trẻ em đó cho BIC.
f.  Vận chuyển hài cốt/mai táng: Trong trường hợp Người được bảo hiểm
bị chết, BIC sẽ thu xếp thông qua Công ty Cứu trợ vận chuyển hài cốt
Người được bảo hiểm trở về Việt Nam hoặc Quê hương. Nếu được yêu
cầu bởi gia đình của Người được bảo hiểm, BIC và Công ty Cứu trợ sẽ
thu xếp an táng tại nơi mất khi có yêu cầu. Giới hạn chi phí tối đa là giới
hạn được ghi trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm. Chi phí an
táng sẽ chỉ bao gồm chi phí cho nghi lễ và các dịch vụ liên quan khác.
Lưu ý: Người được bảo hiểm phải được sự chấp thuận của BIC trước khi phát sinh chi
phí quy định trong Mục (a) trên và toàn bộ những dịch vụ đó phải do Công ty Cứu trợ
khẩn cấp tiến hành.
g. Chi phí ăn ở đi lại bổ sung: BIC sẽ chi trả chi phí tương đương 01(một)
vé máy bay loại thông thường để Người được bảo hiểm quay trở về nước
và chi phí ăn ở phát  sinh thêm cho Người được bảo hiểm và Người đi
kèm cùng tham gia đơn bảo hiểm này do Người được bảo hiểm cần thiết
phải điều trị thương tật hoặc ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp
đồng. Với điều kiện là vé gốc của Người được bảo hiểm không có giá trị
hồi hương và họ phải nộp lại phần vé chưa dùng đó cho BIC. Chi phí tối
đa không vượt quá giới hạn được ghi trong Phụ lục/Giấy chứng nhận bảo
hiểm.
2. Hỗ trợ du lịch:
a.  Dịch vụ thông tin trước chuyến đi: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp các
thông tin liên quan đến yêu cầu về thị thực và tiêm chủng ở nước ngoài,
cũng như các thông tin về tỷ giá hối đoái và thời tiết cho Người được
bảo hiểm.
b. Thông tin về Đại sứ quán: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp địa chỉ, số điện
thoại và giờ làm việc của các Lãnh sự hay các Đại sứ quán phù hợp gần
nhất trên phạm vi toàn thế giới cho Người được bảo hiểm.
c.  Thông tin về dịch thuật: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp tên, địa chỉ, số
điện thoại và giờ làm việc của các cơ quan dịch thuật trên phạm vi toàn
thế giới cho Người được bảo hiểm.
d. Thông tin về văn phòng luật: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp tên, địa chỉ,
số điện thoại và giờ làm việc của các Văn phòng luật sư và những người
hành nghề luật trên phạm vi toàn thế giới cho Người được bảo hiểm.
e.  Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế: Công ty Cứu trợ sẽ cung
cấp thông tin liên quan đến bác sĩ, bệnh viện, phòng khám bệnh, bác sĩ
nha khoa trên phạm vi toàn thế giới cho Người được bảo hiểm.
3. Hành lý và Tư trang:
Phần bảo hiểm này sẽ bồi thường cho mất mát, hư hỏng hay thiệt hại do hậu quả
trực tiếp do cướp, trộm cắp, tai nạn hoặc do vận chuyển nhầm bởi hãng vận chuyển
đối với hành lý tư trang của Người được bảo hiểm mang theo xảy ra trong thời hạn
bảo hiểm.
Với điều kiện là:
a.  Người được bảo hiểm phải có Bảng kê khai hành lý khi làm thủ tục
xuất/nhập cảnh và có xác nhận của cơ quan Hải quan nước xuất/nhập
cảnh.
b. Người được bảo hiểm phải theo dõi chặt chẽ và đảm bảo an toàn cho
hành lý mang theo, bao gồm việc bảo vệ những đồ dùng và hành lý cá
nhân mang theo và không được rời chúng ở nơi công cộng. Toàn bộ
hành lý được kiểm tra khi Người được bảo hiểm nhận và trong trường
hợp hành lý bị phá hủy, mất hay thiệt hại thì Người được bảo hiểm phải
thông báo ngay tới:
-   Cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp bị mất cắp, tổn
thất hay thiệt hại gây ra do bên thứ ba, và lấy lại được xác nhận
bằng văn bản của Cơ quan có thẩm quyền tại nơi xảy ra rủi ro.
-   Hãng vận chuyển khi bị mất hay thiệt hại xảy ra trong quá trình vận
chuyển, và lấy được “Biên bản tổn thất hành lý” của hãng đó.
Người được bảo hiểm phải thông báo cho các cơ quan trên trong thời
hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra sự cố.
c.  Giới hạn bồi thường tối đa cho mỗi hạng mục hoặc mỗi bộ/đôi là
5.000.000VNĐ (250 USD). Thân máy camera, ống kính và phụ tùng bổ
sung được coi như là một bộ. Số tiền bồi thường không vượt quá giới
đa không vượt quá giới hạn được ghi trong Phụ lục/Giấy chứng nhận bảo
hiểm.
2. Hỗ trợ du lịch:
a.  Dịch vụ thông tin trước chuyến đi: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp các
thông tin liên quan đến yêu cầu về thị thực và tiêm chủng ở nước ngoài,
cũng như các thông tin về tỷ giá hối đoái và thời tiết cho Người được
bảo hiểm.
b. Thông tin về Đại sứ quán: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp địa chỉ, số điện
thoại và giờ làm việc của các Lãnh sự hay các Đại sứ quán phù hợp gần
nhất trên phạm vi toàn thế giới cho Người được bảo hiểm.
c.  Thông tin về dịch thuật: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp tên, địa chỉ, số
điện thoại và giờ làm việc của các cơ quan dịch thuật trên phạm vi toàn
thế giới cho Người được bảo hiểm.
d. Thông tin về văn phòng luật: Công ty Cứu trợ sẽ cung cấp tên, địa chỉ,
số điện thoại và giờ làm việc của các Văn phòng luật sư và những người
hành nghề luật trên phạm vi toàn thế giới cho Người được bảo hiểm.
e.  Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế: Công ty Cứu trợ sẽ cung
cấp thông tin liên quan đến bác sĩ, bệnh viện, phòng khám bệnh, bác sĩ
nha khoa trên phạm vi toàn thế giới cho Người được bảo hiểm.
3. Hành lý và Tư trang:
Phần bảo hiểm này sẽ bồi thường cho mất mát, hư hỏng hay thiệt hại do hậu quả
trực tiếp do cướp, trộm cắp, tai nạn hoặc do vận chuyển nhầm bởi hãng vận chuyển
đối với hành lý tư trang của Người được bảo hiểm mang theo xảy ra trong thời hạn
bảo hiểm.
Với điều kiện là:
a.  Người được bảo hiểm phải có Bảng kê khai hành lý khi làm thủ tục
xuất/nhập cảnh và có xác nhận của cơ quan Hải quan nước xuất/nhập
cảnh.
b. Người được bảo hiểm phải theo dõi chặt chẽ và đảm bảo an toàn cho
hành lý mang theo, bao gồm việc bảo vệ những đồ dùng và hành lý cá
nhân mang theo và không được rời chúng ở nơi công cộng. Toàn bộ
hành lý được kiểm tra khi Người được bảo hiểm nhận và trong trường
hợp hành lý bị phá hủy, mất hay thiệt hại thì Người được bảo hiểm phải
thông báo ngay tới:
-   Cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp bị mất cắp, tổn
thất hay thiệt hại gây ra do bên thứ ba, và lấy lại được xác nhận
bằng văn bản của Cơ quan có thẩm quyền tại nơi xảy ra rủi ro.
-   Hãng vận chuyển khi bị mất hay thiệt hại xảy ra trong quá trình vận
chuyển, và lấy được “Biên bản tổn thất hành lý” của hãng đó.
Người được bảo hiểm phải thông báo cho các cơ quan trên trong thời
hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra sự cố.
c.  Giới hạn bồi thường tối đa cho mỗi hạng mục hoặc mỗi bộ/đôi là
5.000.000VNĐ (250 USD). Thân máy camera, ống kính và phụ tùng bổ
sung được coi như là một bộ. Số tiền bồi thường không vượt quá giới
8/15 hạn đã quy định cho mỗi hạng mục đã được ghi trên Giấy chứng
nhận/Hợp đồng bảo hiểm.
d. Tuân thủ theo Mục (e) của phần này, BIC có quyền lựa chọn cách bồi
thường cho Người được bảo hiểm bằng thanh toán tiền hoặc thay thế hay
sửa chữa tài sản do mất mát hay thiệt hại với điều kiện là giới hạn trách
nhiệm tối đa sẽ không vượt quá Số tiền được ghi trong Giấy chứng
nhận/Hợp đồng bảo hiểm.
e.  Đối với những đơn yêu cầu bồi thường liên quan đến hành lý bị vỡ hay
thiệt hại, người khiếu nại phải xuất trình giấy tờ chứng minh tài sản bị
thiệt hại hay đổ vỡ đó cho BIC để làm bằng chứng. Trường hợp khách
hàng không cung cấp được những chứng từ trên BIC có thể từ chối một
phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường.
f.  Quyền lợi “Hành lý và Tư trang” sẽ không bảo hiểm cho:
-   Mất hay thiệt hại hành lý là hậu quả của việc trì hoãn, tịch thu, cầm
cố hay kiểm tra của cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền
khác.
-   Mất tiền mặt, chứng từ có giá trị thanh toán, trái phiếu hay cổ phiếu,
thẻ tín dụng, và mọi loại phương tiện thanh toán hoặc tài liệu khác,
hộ chiếu, thị thực, vé máy bay, biên lai hay cuống vé của việc vận
chuyển, ăn ở hay đi lại.
-   Mất hay thiệt hại máy nhắn tin, các thiết bị viễn thông xách tay, các
loại máy vi tính và các thiết bị ngoại vi, phần mềm và các chương
trình phụ trợ.
-   Vỡ hay thiệt hại các vật dễ vỡ hay dễ gẫy, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ mỹ
nghệ, đá quý hay quý một phần, các loại thực phẩm, kính đeo mắt.
-   Hao mòn tự nhiên, mối, mọt, khuyết tật cố hữu, trục trặc hay hỏng
hóc về cơ, điện, điện tử, làm sạch, quá trình sửa chữa hay phục hồi,
hay khí hậu hoặc thời tiết thay đổi.
-   Hàng hóa hay hàng mẫu, bao gồm cả chi phí tái tạo dữ liệu cho dù
những dữ liệu này được lưu trong băng từ, đĩa, thẻ hay bất kỳ một
phương tiện nào khác.
-   Mất hành lý bị bỏ quên hoặc hành lý không được trông nom ở trên
các phương tiện giao thông công cộng hay nơi công cộng.
-   Mất hay tổn thất đến những hành lý gửi hay không được vận chuyển
với Người được bảo hiểm trên cùng một phương tiện chở.
-   Tài sản và hành lý cá nhân được bảo hiểm ở đơn bảo hiểm khác hoặc
được bồi thường/sửa chữa bởi một bên thứ ba.
-   Mất đồ trang sức trừ khi bị cướp bởi cướp có vũ trang hoặc bị mất
trộm/mất cắp khi đang gửi trong két an toàn tại khách sạn.
-   Tổn thất bộ phận đối với hành lý.
4. Trì hoãn hành lý
Trong trường hợp Người được bảo hiểm tạm thời bị thiếu hụt hành lý trong vòng ít
nhất là 12 giờ kể từ khi tới điểm đến ở nước ngoài vì lý do bị trì hoãn, vận chuyển
sai hay không giao hành lý, BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo giới
hạn nêu trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm những chi phí để mua gấp các
vật dụng thiết yếu cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc quần áo với điều kiện là:
a.  Trong bất cứ trường hợp nào, giới hạn tối đa được ghi trong Giấy Chứng
nhận/Hợp đồng.
b. Việc trì hoãn phải được chứng minh bằng biên bản chính thức của hãng
hàng không hoặc bằng văn bản của người điều hành chuyến du lịch.
c.  Việc trì hoãn không phải là hậu quả của việc bắt giữ hay tịch thu do hải
quan hay các viên chức khác của chính phủ thực hiện.
d. Người được bảo hiểm phải chứng minh bằng các tài liệu (bao gồm cả
bản gốc hóa đơn mua hàng) với đầy đủ các chi tiết của việc mua hàng.
e.  Đơn yêu cầu bồi thường theo phần này sẽ không được thanh toán nếu tổn
thất về hành lý tương tự đã được khiếu nại theo Mục “Hành lý và Tư
trang” trong Quy tắc bảo hiểm này.
f.  Hiệu lực của phần này sẽ chấm dứt ngay khi Người được bảo hiểm quay
về Nước xuất hành hay tới điểm đến cuối cùng.
5. Mất giấy tờ thông hành
Trường hợp Người được bảo hiểm mất hộ chiếu, thị thực hoặc vé máy bay do
mất cắp, mất trộm hoặc tổn thất bất ngờ trong chuyến đi thuộc phạm vi bảo
hiểm của Quy tắc này, BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí
để xin cấp lại giấy thông hành đó cũng như các chi phí hợp lý phát sinh thêm do
ăn ở đi lại trong khi làm lại các giấy tờ đó và cho việc quay về Nước xuất hành
do vé hồi hương của họ không có giá trị, nhưng tối đa không vượt quá giới hạn
chi phí được ghi trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm.
Với điều kiện là:
a.  BIC sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường theo phần này nếu trong vòng
24 tiếng đồng hồ, hoặc ngay lập tức sau khi Người được bảo hiểm nhận
biết được việc mất mát như đã nêu trên mà không thông báo tình trạng
mất đó đến Cơ quan chức năng có thẩm quyền và lấy được xác nhận của
Cơ quan chức năng có thẩm quyền bằng bản tường trình.
b. BIC sẽ không chịu trách nhiệm theo phần này nếu Người được bảo hiểm
cũng góp phần vào nguyên nhân gây mất mát này bằng việc để hộ chiếu,
vé máy bay hay tài liệu du lịch ở nơi công cộng và không trông coi.
c.  Giới hạn tối đa một (01) ngày đối với chi phí ăn ở và đi lại là 10% của số
tiền bảo hiểm quy định cho quyền lợi bảo hiểm này.
d. Chi phí bồi thường cho vé máy bay sẽ được giới hạn ở chi phí mua vé
hạng thường.
6. Chuyến đi bị trì hoãn
Nếu trong suốt hành trình, phương tiện vận tải công cộng mà Người được bảo
hiểm đã thu xếp cho chuyến đi xuất phát chậm ít nhất 8 giờ so với thời gian quy
định trên lịch trình du lịch đã được cung cấp cho Người được bảo hiểm do đình
công, bãi công, cướp phương tiện giao thông, điều kiện thời tiết xấu, hư hỏng
máy móc, lỗi hay trục trặc về cấu trúc của máy bay, tàu thủy hay phương tiện
vận tải công cộng, BIC sẽ bồi thường số tiền bảo hiểm theo chương trình đã lựa
chọn cho 8 giờ liên tục bị trì hoãn (tính từ thời điểm xuất phát của máy bay, tàu
thủy hay phương tiện vận tải công cộng theo lịch trình), tới số tiền bảo hiểm tối
đa theo chương trình đã lựa chọn cho một Người được bảo hiểm.
Với điều kiện là:
a.  BIC sẽ không chi trả sự trì hoãn: (i) Xuất phát từ việc Người được bảo
hiểm không làm thủ tục đăng ký được với hãng vận chuyển (hay đại lý
của họ) theo lịch trình đã được cung cấp; (ii) Xuất phát từ đình công, bãi
công hay bất kỳ hoàn cảnh nào khác dẫn đến sự trì hoãn đã xảy ra và
được biết đến tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm; (iii) Xuất phát từ việc
Người được bảo hiểm đến sân bay, cảng hay nhà ga chậm sau giờ làm
thủ tục đăng ký (trừ trường hợp chậm trễ do đình công hay bãi công).
b. BIC sẽ chỉ bồi thường trong trường hợp Người được bảo hiểm cung cấp
được xác nhận bằng văn bản của hãng vận chuyển (hay đại lý của họ) về
thời gian và nguyên nhân chậm trễ.
7. Cắt ngắn, hủy bỏ chuyến đi
BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
a.  Trong trường hợp hủy toàn bộ chuyến đi, các tổn thất về mọi hình thức
tiền đặt cọc cho chuyến đi mà không được hoàn lại.
b. Trong trường hợp cắt ngắn chuyến đi, BIC bồi thường cho Người được
bảo hiểm các khoản chi phí cho việc đi lại bằng phương tiện vận chuyển
thay thế ít tốn kém nhất và chi phí ăn ở hợp lý để đưa Người được bảo
hiểm quay về Nước xuất hành.
BIC bồi thường theo giới hạn số tiền được ghi trong Giấy chứng nhận/Hợp
đồng bảo hiểm, và quyền lợi bảo hiểm theo phần này chỉ được bồi thường
nếu việc hủy bỏ hay cắt ngắn chuyến đi nêu trên là hậu quả của việc:
-   Người được bảo hiểm chết, ốm đau, thương tật nghiêm trọng.
-   Thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm, người đi cùng
chuyến du lịch được bảo hiểm trong cùng hợp đồng bảo hiểm bị chết, ốm
đau, thương tật nghiêm trọng.
-   Người được bảo hiểm phải ra tòa làm nhân chứng, có giấy triệu tập của
Tòa án, Hội đồng xét xử hay bị kiểm dịch bắt buộc.
Với điều kiện là:
a.  Không bồi thường các chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc
mang thai, sinh nở và các bệnh phụ khoa hay các di tật của Người được
bảo hiểm.
b. Những nguyên nhân trên không phát sinh từ tình trạng sức khỏe hay thể
lực hay bất kỳ hoàn cảnh nào khác ảnh hưởng đến Người được bảo hiểm,
hay các Thành viên gia đình, người đi cùng của Người được bảo hiểm
mà Người được bảo hiểm đã biết Giấy chứng nhận bảo hiểm này đã
được cấp.
8. Trách nhiệm cá nhân
BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm đối với bên thứ
ba phát sinh trong chuyến đi tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đã lựa chon:
a.  Thương tật thân thể bất ngờ đối với người thứ ba;
b. Tổn thất, mất mát bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba. Các khoản bồi
thường bao gồm: (i) Các chi phí và lệ phí pháp lý đối với bên thứ ba có
thể lấy lại từ Người được bảo hiểm và (ii) Các chi phí và lệ phí pháp lý
đối với Người được bảo hiểm phát sinh với điều kiện đã được BIC đồng
ý trước bằng văn bản.
Với điều kiện là:
a.  Người được bảo hiểm không được nhận trách nhiệm hay tham gia vào
hòa giải nếu không có sự đồng ý của BIC bằng văn bản.
b. BIC chỉ chi trả quyền lợi theo mục này trừ khi có phán quyết của tòa án
có thẩm quyền ở nước có liên quan.
c.  Không chi trả cho tổn thất hay mất mát phát sinh trực tiếp hay gián tiếp
từ, có liên quan đến hay là hậu quả của:
i.  Trách nhiệm của người sử dụng lao động, trách nhiệm theo hợp
đồng hay trách nhiệm của thành viên trong gia đình của Người
được bảo hiểm.
ii.  Trách nhiệm phát sinh từ hành động của vật nuôi thuộc sở hữu
hoặc đang nằm trong sự kiểm soát, trông nom, chăm sóc của
Người được bảo hiểm.
iii.  Hành động cố ý, ác ý hoặc vi phạm pháp luật.
iv.  Mục đích thương mại, kinh doanh hay nghề nghiệp.
v.  Tài sản thuộc sở hữu của, được ủy thác cho hay đang nằm trong
sự kiểm soát, trông nom, chăm sóc của Người được bảo hiểm.
vi.  Sở hữu hay chiếm giữ bất động sản (ngoại trừ trường hợp cư trú
tạm thời)
vii.  Trách nhiệm phát sinh từ việc sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng
các phương tiện, máy bay hoặc tàu.
viii.  Khởi tố hình sự, tiền phạt, hình phạt hay khoản bồi thường trừng
phạt.
ix.  Ảnh hưởng của các chất làm say.
x.  Các cuộc đua.
xi.  Việc sử dụng súng.
xii.  Ô nhiễm trừ trường hợp do nguyên nhân bất ngờ, không lường
trước, đột ngột.
xiii.  Amiăng, tổn thương thực tế hay được chứng minh là có liên quan
đến amiăng hay tổn thất liên quan đến việc sử dụng, hiện diện, tồn
tại, nhận diện, di chuyển, loại bỏ hoặc tránh amiăng hoặc tiếp xúc
hoặc có nguy cơ tiếp xúc với amiăng.
9.  Những phạm vi bảo hiểm mở rộng
1.  Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh
BIC sẽ trả cho người được bảo hiểm chi phí khách sạn (loại trừ các chi phí
khác), khi bác sỹ trực tiếp điều trị yêu cầu phải nghỉ dưỡng bắt buộc sau thời
gian Người được bảo hiểm nằm viện.
Để có được quyền lợi này, Người được bảo hiểm phải nằm viện ít nhất 5
ngày liên tục và việc nhập viện phải được sự đồng ý hay xác nhận của Công
ty cứu trợ. Giới hạn tối đa chi phí/ngày, tổng chi phí không vượt quá giới
hạn ghi trong Phụ lục/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2. Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp
Trường hợp người được bảo hiểm đang đi công vụ tại nước ngoài, phải nằm
viện trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp, không thể tiếp tục công việc của
mình và phải được xác nhận bởi BIC hay Công ty cứu trợ. BIC sẽ thanh
toán 01 vé một chiều cho một đồng nghiệp trong Công ty được chỉ định
sang làm tiếp nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.
Vé này tương đương với hạng vé mà Người được bảo hiểm đã mua trước
đó, vào thời điểm khởi hành và trong suốt thời gian của chuyến đi với điều
kiện người đồng nghiệp thay thế phải tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế tại
BIC.

III. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Điều 6: BIC sẽ không bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh từ:
1. Bệnh tật hay tổn thương có sẵn, bệnh hay khuyết tật bẩm sinh, nhiễm HIV,
AIDS và các bệnh liên quan đến AIDS.
2. Bệnh mãn tính cho dù phát hiện trước hay trong thời gian bảo hiểm bao
gồm: bệnh trĩ, chứng thoát vị, amidan dẫn đến phẫu thuật, dị tật vách ngăn
mũi hoặc xương xoắn mũi, cường tuyến giáp, đục nhân mắt, bệnh xoang
phải phẫu thuật, bệnh lạc màng trong tử cung, bệnh lao, rò hậu môn, viêm
túi mật, sỏi các loại, dị tật hay bệnh về bàng quang hay niệu đạo, cao huyết
áp hoặc bệnh tim mạch, u dạ dày hoặc tá tràng, tật vẹo ngón chân ra ngoài,
tất cả các loại u thông thường hay u ác tính, ung thư, rối loạn máu hay tủy
xương, bệnh đái đường.
3. Nổi loạn và đình công, chiến tranh (cho dù có tuyên bố hay không), xâm
lược, hành động ngoại xâm, nội chiến, cách mạng, bạo loạn dân sự, quyền
lực quân sự hay tiếm quyền, việc thi hành nhiệm vụ như một thành viên của
lực lượng quân đội, hay công an, hoặc đơn vị thi hành luật.
4. Liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới các “Hoạt động khủng bố”.
Điểm loại trừ này vẫn được áp dụng cho dù có một nguyên nhân hay sự kiện
nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào, đóng góp đồng thời hoặc dẫn tới
thương tật thân thể.
5. Tự sát, cố gắng tự sát hay cố ý gây thương tích trên thân thể, bệnh thần kinh,
rối loạn tâm thần, sảy thai, phá thai, sinh đẻ, bệnh hoa liễu, sử dụng đồ uống
có cồn, chất kích thích hay các dung môi mà không có sự chỉ định của bác sĩ
hành nghề hợp pháp, điều trị răng trừ khi điều trị những răng tự nhiên còn
tốt do hậu quả của tai nạn.
6. Sự phân hạt của hạt nhân, hỗn hợp hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ.
7. Tai nạn trong khi tham gia vào (kể cả trường hợp luyện tập hoặc theo
chương trình bắt buộc) bất kỳ môn thể thao hay các cuộc thi nào trong phạm
vi chuyên nghiệp hay nghiệp dư hoặc các môn thể thao được tổ chức, các
cuộc đua xe hay đua xe có động cơ đường trường, leo vách đá hay núi có sử
dụng dây leo hay thiết bị khác, khám phá

By https://saigontours.asia/

Có 0 bình luận

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.02467 sec| 2424.766 kb