Phú Quốc-Thành Phố Không Ngủ Grand World, 3n2đ, KS 4 sao

4 5 (1 đánh giá)
Mã tour
: SGPQ-2024
Khởi hành
: ( Click để chọn ngày )
Thời gian
: 3
Nơi khởi hành
: Hồ Chí Minh
Khách sạn
: 4 sao
Phương tiện
: Pacific Airlines
Số chỗ nhận
: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Loại khách
Số lượng
Đơn giá
Tổng giá
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Giá Người Lớn
6.000.000₫
6.000.000₫
Giá Trẻ Em
5.200.000₫
5.200.000₫
Giá Em Bé
900.000₫
900.000₫
Tổng tiền :
12.100.000₫
Lịch trình
1
Ngày 1 | TP. HCM-DINH CẬU PHÚ QUỐC (Ăn trưa, chiều)

-    Sáng: HDV đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục cho quý khách đáp chuyến bay đi Phú Quốc.
-    Tới Phú Quốc: Xe và hướng dẫn đón khách ở sân bay Phú Quốc đưa đoàn về nhận phòng ( nếu có phòng sớm )
-    Trưa: Xe và HDV đưa đoàn đi ăn trưa nhà hàng. Sau đó, Qúy khách về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi
-    Chiều: Quý khách lựa chọn tham quan một trong các chương trình sau:
Lựa chọn 1: Tham quan Đông đảo:
•    Vườn tiêu Phú Quốc: là vườn tiêu lớn nhất ĐBSCL và được mệnh danh là “Vương quốc hồ tiêu” nổi tiếng chắc hạt, thơm ngon
-    Làng chài cổ Hàm Ninh: nằm trên bờ biển phía Ðông đảo. Nơi đây nổi tiếng với nghề đánh bắt lưới ghẹ, cá ngựa, hải sâm, hái rong biển. Quý khách có dịp thưởng thức hải sản tươi vừa đánh bắt với giá gốc. Đặc sản ghẹ Hàm Ninh ngay tại bè
-    Cơ sở ủ rượu vang Sim: một đặc sản của hòn Đảo vô cùng nổi tiếng mà ai cũng đều biết đến. Khi đến tham quan, quý khách sẽ được thưởng thức rượu Sim rừng, mật sim và siro sim miễn phí. Đặc biệt tự do dạo và chụp ảnh với vườn sim
-    Quý khách khởi hành tham quan Dinh Bà - Dinh Cậu và tự do dạo chợ thưởng thức các đặc sản của người dân phú quốc.
Lựa chọn 2: Safari, Vinwonder, Gran world:  ( chi phí tự túc – đi xe bus của Vinwonders đưa đón ) 
 - Phú Quốc UNITED CENTER - Grand World – thành phố giải trí không ngủ “ ( vào cổng miễn phí ). Qúy khách thưởng thức đặc sản “ Bún Quậy Phú Quốc Kiến Xây “ tại trung tâm Grand World ( chi phí tự túc ), sau đó tự do check in, sống ảo miễn phí trung tâm mua sắm sầm uất, lễ hội độc đáo, đa dạng bậc nhất Đông Nam Á xuyên suốt 24h,  tại khu vực Hồ Tình Yêu thưởng thức show “ Sắc Màu Venice “  -  Dâng chào cảm xúc với câu chuyện tình bên sông Venice của chàng họa sĩ và nàng tiểu thư được thể hiện bằng show nhạc nước kết hợp công nghệ mapping hình ảnh và các diễn viên múa chuyên nghiệp
+ Xem show diễn Tinh hoa Việt Nam ( có phụ thu vé vào cổng ): mang âm thưởng đặc sắc dân gian truyền thống dân tộc
+ Bảo tàng Gấu Teddy ( có phụ thu vé vào cổng )
+ Chèo thuyền trên sông Venice ( có phụ thu vé vào cổng )
- Vườn thú Safari ( vào cổng có phụ thu ): vườn thú bán hoang dã theo mô hình quốc tế lớn nhất Đông Nam Á, tại đây du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn những loài động quý hiếm như thể chúng đang sống ngoài môi trường tự nhiên 
-  Vinwonders Phú Quốc ( vào cổng có phụ thu ) : được ví như một “Disneyland” với hàng trăm trò chơi trong nhà và ngoài trời dành cho mọi lứa tuổi
-    Chơi các trò chơi cảm giác mạnh - Biểu diễn cá heo
-    Tàu lượng siêu tốc - Đu quay vòng xoay
-    Thủy cung (hàng ngàn loài sinh vật biển và bò sát quý hiếm)
-    Sân khấu nhạc nước hoành tráng - Phố mua sắm và ẩm thực đường phố 
-    Tối: Qúy khách dùng bữa tối tại Nhà hàng địa phương. Sau đó quý khách về khách sạn nghỉ ngơi, tự do dạo phố biển. Riêng khách lựa chọn 2 sẽ tự túc ăn tối - hoàn lại tiền ăn ( vui lòng báo trước 01 ngày )

2
Ngày 2 | NAM ĐẢO - CÂU CÁ NGẮM SAN HÔ        (Ăn sáng, trưa, tối)

-    Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó xe và hướng dẫn đưa du khách tham quan khu vực Nam Đảo:
-    Cơ sở nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền: (liên doanh nước ngoài) – một trong những cơ sở ngọc trai lớn nhất Phú Quốc, tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc và xem mổ trai lấy ngọc tại bàn và tham quan mua sắm các sản phẩm làm từ Trai
-    Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc: xem film tư liệu và những hình ảnh biết nói, cảm nhận nỗi đau của các chiến sĩ yêu nước và sống với niềm tự hào dân tộc
-     Đoàn lên tàu tham gia câu cá và lặn ngắm san hô. Sau đó đoàn dùng cơm trưa trên tàu. Sau khi kết thúc chương trình trên biển đoàn di chuyển vào đất liền
-    Quý khách được đưa đến Bãi Sao - bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc từ tháng 2 đến tháng 10, trầm mình trong làn nước trong vắt, mát rượi, ( riêng tháng 11- tháng 3 có nhiều rác và sóng lớn)
-    Cơ sở nước mắm Phú Quốc: thương hiệu hiện đã được bảo hộ trên toàn thế giới. Quý khách sẽ tham quan cơ sở Khải Hoàn/Phụng Hưng với cách ủ truyền thống có lịch sử hơn 100 năm phát triển tại Phú Quốc
-    Chùa Hộ Quốc: một ngôi chùa thuộc thiền viện Trúc Lâm Phái thiền tọa lạc trên đỉnh núi rồng mặt hướng ra biển đông, huyền bí và uy nghi. Đến đây quý khách ngoài viếng chùa cầu an lành còn có thể tận hưởng không khí mát mẻ, có cho mình những bức ảnh kỷ niệm tuyệt vời nhất. 
Lựa chọn thêm ( vui lòng báo trước ) Cáp treo HÒN THƠM ( chưa bao gồm vé : 540k/người lớn, trẻ em: 393k/bé)
 Xe đưa du khách đến nhà ga An Thới, check in - Đấu trường LA MÃ CỔ ĐẠI  ngay trong lòng Phú Quốc. Du khách khám phá 1 Đảo ngọc từ trên cao qua tuyến cá1p treo trên biển dài nhất thế giới. Ngắm nhìn toàn cảnh Phú Quốc từ trên cao xuống
Cáp đến Hòn Thơm, du khách vào công viên nước AQUATOPIA - công viên nước chủ đề lớn nhất Đông Nam Á
Đoàn quay lại Ga cáp treo làm thủ tục lên cáp quay về đất liền, đoàn Check-in Cầu Hôn Kiss Brridge tại thị trấn Hoàng hôn. Đây là điểm check in mới được thiết kế với nguồn cảm hứng từ chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ kết hợp văn hóa Việt Nam và Italia ngay tại đảo Ngọc Phú Quốc (Giá vé chưa gồm, dự kiến trước 16h00 giá vé 100K, sau 16h00 giá vé 200K/ khách).
-    Xe đưa quý khách về lại khách sạn. Ăn tối
-     Nghỉ đêm tại Phú Quốc

3
Ngày 3 | TẠM BIỆT PHÚ QUỐC - TP. HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng)

-    Buổi Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng và thư giãn tự do tắm biển hoạc hồ bơi:
-     Qúy khách làm thủ tục trả phòng trước 12h00. ( Nếu chuyến bay du khách về chiều hoặc tối, du khách gửi hành lý tại khách sạn và có thể đi Safari hoặc Vinwonder bằng xe bus của khu vui chơi - vé vào cổng tự túc 
-    Xe và hướng dẫn đón du khách tại khách sạn và đưa Quý khách ra sân bay Phú Quốc, làm thủ tục lên máy bay. Kết thúc chuyến đi vui vẻ chia tay hẹn tái ngộ cùng Quý khách trên các chuyến tour trong nước và quốc tế.

Lưu ý : Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ  các điểm tham quan !

Giá vé bao gồm
Giá vé không bao gồm

-    Xe máy lạnh đời mới đón tiễn sân bay và tham quan tại Phú Quốc.
-    02 đêm phòng ngủ tại Phú Quốc 2 khách/phòng, lẻ khách ở phòng 3 hoặc phụ thu phòng đơn
- 02 bữa sáng tại khách sạn + 03 bữa chính (150.000đ/suất) + 01 bữa trưa trên tàu, ăn chung đoàn, (không ăn trừ lại 100.000đ/khách ( vui lòng báo trước khi đặt tour))
- Tàu câu cá lớn, hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, ống câu, kính lặn, ống thở, chân vịt (Vì lý do thời tiết hoặc bất khả kháng tàu không được phép chạy sẽ không hoàn lại tiền tàu, bữa ăn trưa trên tàu sẽ đặt trên nhà hàng)
 - HDV TIẾNG VIỆT chuyên nghiệp và chu đáo chăm sóc đoàn suốt tuyến
- Chi phí khác: vé vào cổng (trừ Vin Pearl Land, safari và cáp treo)
- Phí bến bãi, nước suối + khăn lạnh 1 suất/buổi tour
- Bảo hiểm du lịch nội địa (mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/vụ)
- Vé máy bay khứ hồi HCM – Phú Quốc – HCM của pacific, giá đã gồm 20kg hành lý ký gửi + 7kg hành lý xách tay
- Nón du lịch

-    Chi phí tắm nước ngọt/ võng dù tại Bãi Sao.
-    Chi phí cá nhân
-    Chi phí do tàu/ máy bay hủy/hoãn chuyến
-    VAT.
-    Vé tham quan khu vui chơi Vinwonder & Safari
-    Cáp treo Hòn Thơm
-    Cây cầu hôn: giá tham khảo trước 16h00 giá vé 100K, sau 16h00 giá vé 200K/ khách
LƯU Ý VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN KHI ĐĂNG KÝ TOUR (QUẠN TRỌNG):
- Người lớn và Trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên: 
+ Hộ chiếu gốc còn hạn sử dụng hoặc CMND/ thẻ căn cước bản chính còn hạn sử dụng.
- Trẻ em từ 14 tuổi trở xuống:
+ Passport bản chính còn hạn 06 tháng tính từ ngày cấp (cấp chung hoặc riêng với Bố Mẹ).
+ Giấy khai sinh bản chính hoặc bản trích lục có đóng mộc đỏ xác nhận của chính quyền địa phương.
- Riêng khách Việt Kiều hoặc Nước Ngoài:
+ Passport bản chính + kèm thị thực nhập cảnh việt nam, các loại giấy tờ này phải có dấu nhập cảnh Việt Nam và còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam (khách hai quốc tịch mang theo cả hai hộ chiếu)
+ Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp chuyến bay, giờ bay có thể thay đổi bay sớm hơn hoặc trễ hơn so với chuyến bay ban đầu đặt, Saigontours sẽ báo ngay cho quý khách khi có sự thay đổi, mọi phát sinh liên quan đến việc thay đổi giờ bay (nếu có) Saigontours sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường và chi trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.  
LƯU Ý VỀ LƯU TRÚ
- Giờ nhận phòng 14h00, giờ trả phòng trước 12h00, tuy nhiên Quý khách có thể được ưu tiên nhận phòng sớm nếu Khách sạn có phòng trống. 1 số Resort 5 sao giờ nhận phòng là 15h00.

Hoặc

Hãy điền thông tin vào đây, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay
Giá tốt - nhiều ưu đãi
Ưu đãi và qua tặng hấp dẫn khi mua tour online
Thanh toán an toàn
Được bảo mật bởi tổ chức quốc tế Global Sign
Tư vấn miễn phí
Hỗ trợ tư vấn online miễn phí
Thương hiệu uy tín
Thương hiệu lữ hành hàng đầu Việt Nam
0.24964 sec| 2986.758 kb